Vâkıât Şerhi – Tevhid Bahsi

Ve buyurdular ki: Tevhid lisânla güzeldir ammâ ahsen u evlâ olan oldur ki tevhîdi ef‘âlinde, sıfâtında, zâtında isti‘mâl edesin. Ve buyurdular ki: Her hâtıra ki tevhîde mani‘ ola terk eyle ve nefy eyle, ferâiz ve sünenden gayrı. Ve buyurdular ki: Tevhîde iştigāl eyleyenin müşkilâtı hallolur. Tevhîd miftâhı müşkilâtdır. Ammâ Halvetiyye eğer kuvvet-i esmâ ile ba‘zı…
Devamı